Početak » Konferencije » MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA “PROBACIJA I ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE – MOGUĆNOST I PERSPEKTIVE”

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA “PROBACIJA I ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE – MOGUĆNOST I PERSPEKTIVE”

Vaša Defendologija

Vaša Defendologija

Postindustrijsko društvo sa sobom nosi niz promjena, kako u ekonomskom i političkom životu, tako i u pravnom pogledu. U vezi s tim, javljaju se novi oblici kažnjavanja i u izvršenju krivičnih sankcija, koji polaze od novih penoloških teorija koje sve više odbacuju institucionalan način kažnjavanja, a podstiču vaninstitucionalni. Kao posljedica povećanog interesovanja demokratskih društava za zaštitu prava i sloboda čovjeka, krajem prošlog vijeka javljaju se pojačana nastojanja da se kazna zatvora zamijeni adekvatnijim alternativnim sankcijama. Alterenativne sankcije svakako predstavljaju koncept zasnovan na pretpostavci da se ciljevi kažnjavanja u velikoj mjeri mogu postići u uslovima koji su manje restriktivni od kazne zatvora. Za ove specifične sankcije karakteristično je to da su u velikoj mjeri orjentisane na pomoć i podršku učiniocu, prije nego na njegovo kažnjavanje. Upravo iz tog razloga sistem probacije u savremenim društvima ima sve veću ulogu u resocijalizaciji prestupnika. Vaninstitucionalni tretman sve više dobija na značaju pogotovo zbog sve većeg broja recidivista, kao i kriminogene inficiranosti zatvorenika u penalnim ustanovama. Upravo polazeći od ovih činjenica smatrali smo da je neophodno i sa naučnog aspekta dati doprinos razvoju sistema probacije i u Bosni i Hercegovini, te uz pomoć naučnih radnika i stručnjaka iz prakse iz BiH i regiona ukazati na dosadašnja iskustva kada je u pitanju probacija i sprovođenje alternativnih krivičnih sankcija.

Motivisan potrebama daljeg unapređenja i razvoja nauke u skladu sa novim naučnim dostignućima, Centar modernih znanja organizuje Prvu međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Probacija i alternativne krivične sankcije – mogućnosti i perspektive“.

 Cilj konferencije

 Namjera konferencije je da se daju viđenja postojećeg stanja, mogućnosti i perspektive sistema probacije, kao i da se  ukaže  na prednosti i nedostatke alternativnih krivičnih, a u cilju sagledavanja mogućih pravaca razvoja sistema probacije. Cilj je da se prezentuju dosadašnja iskustva stručnjaka i naučnih radnika, inovativna rješenja, pogledi i pristupi u vezi sa ovim pitanjem kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti sistem probacije i samih alternativnih sankcija.

 Program konferencije

Program konferencije je multidisciplinaran. Pozivaju se autori iz raznih naučnih oblasti da daju svoj doprinos razvoju sistema probacije, kao i svoje viđenje i naučne poglede kada je u pitanju ovaj društveni problem. Teme skupa:

 1. Probacija – mogućnost i perspektive
 • Sistem probacije – mogućnosti i perspektive;
 • Alternativne krivične sankcije za punoljetne počinioce krivičnih djela;
 • Alternativne krivične sankcije za maloljetne počinioce krivičnih djela;
 • Rad probacijskih službi;
 • Evaluacija u toku izvršavanja alternativnih sankcija;
 • Stručni standardi rada povjerenika;
 • Zakonski okvir sistema probacije;
 • Vaninstitucionalni tretman;
 • Značaj društvene zajednice u sprovođenju probacije;
 • Mediji i probacija;
 • Postpenalni tretman;
 • Edukacija povjerenika;
 • Uloga sudija u sistemu probacije;
 • Doprinos akademske zajednice razvoju sistema probacije
 1. Kazna lišenja slobode – mogućnost i perspektive
 • Mogućnost resocijalizacije zatvorenika u KPU-ma;
 • Institucionalni prevaspitni tretman;
 • Odnos formalnog i neformalnog zatvoreničkog sistema;
 • Zatvorenički kodeks i žargon;
 • Obuka zatvorskog osoblja;
 • Naučni dometi penologije i penološke andragogije;
 • Sagorijevanje zatvorskog osoblja;
 • Zakonski okvir izvršenja kazne lišenja slobode;
 • Uslovni otpust i pomilovanje zatvorenika;
 • Psihološka atmosfera u zatvorima;
 • Deprivacije;
 • Prava zatvorenika;
 • Saradnja službe za tretman i bezbjednost u zatvorima;
 • Zdravstvena zaštita zatvorenika u penalnim ustanovama ;
 • Kazne i nagrade zatvorenika u funkciji resocijalizacije;
 • Obrazovanje i resocijalizacija prestupnika
 1. Bezbjednost u zatvorima – mogućnost i perspektive
 • Uloga službe obezbjeđenja u resocijalizaciji zatvorenika;
 • Edukacija zatvorskih policajaca;
 • Mjere bezbjednosti u penalnim ustanovama;
 • Postojanje vojnih zatvora-iskustva u svijetu;
 • Privatni zatvori – mogućnost i perspektive;
 • Profesija i profil zatvorskog policajca;
 • Mogućnosti primjene sistema probacije na osuđenike-vojna lica;
 • Legislativa u oružanim snagama;
 • Institucija parlamentarnog vojnog povjerenika;
 • Generalni inspektorat -etički kodeks i profesionalizam;
 • Saradnja bezbjednosnih službi tokom provođenja probacije;
 • Ustanovljavanje službenika za probaciju-zakonske osnove i potrebne vještine;
 • Mogućnosti formiranja institucionalnih struktura za sistem probacije u sudskoj,

            izvršnoj i zakonodavnoj vlasti-uprave, odjeljenja, odsjeci.

Organizacija i održavanje konferencije 

Skup će se održati u Banjoj Luci  1. oktobra 2016. godine u  hotelu Inn.  Trajanje i rad konferencije zavisi od prijava radova. Učesnici konferencije su naučnici i stručnjaci iz raznih naučnih oblasti koji se bave problemom tretmana prestupnika

Prijava za učešće na konferenciji

Potencijalni učesnici konferencije mogu prijaviti učešće sa temom i sažetkom (na srpskom jeziku i engleskom jeziku) do 01. 07. 2016. godine. Prijava sažetka (apstrakta) šalje se u elektronskoj formi na adresu centarmodernihznanja@gmail.com.

Učesnik konferencije može prijaviti samo jedan autorski rad.  Na jednom dostavljenom radu se mogu prijaviti najviše dva autora. Posebno naglašavamo da jedan autor ne može biti na dva rada, čak ni kao koautor. Nakon prihvatanja sažetka (apstrakta) kompletni radovi dostavljaju se do 20.08.2016.godine.
Kontakt osoba za sve dodatne informacije je doc.dr Nebojša Macanović 

Kotizacija 

Svi učesnici konferencije (autor i koautor) plaćaju kotizaciju u iznosu 100 KM ili 50 eura. U cijenu kotizacije uračunat je radni materijal, praćenje svih sekcija konferencije, osvježenje, ručak, serfitikat o učešću i zbornik sa konferencije koji će biti uručen svim učesnicima na dan održavanja konferencije. 

Uplatu kotizacije izvršiti:

Centar modernih znanja, Ulica Slavka Rodića 2A, Republika Srpska, BiH, žiro račun 5672412700024351 Sberbank a.d. Banja Luka. Za uplate iz inostranstva: SWIFT:DEUTDEFF IBAN: BA395672410000647532. Uplatu je potrebno izvršiti najkasnije do 20.08.2016. godine. Skeniranu uplatnicu poslati na e-mail udruženja.  U slučaju da se do toga datuma ne izvrši uplata rad neće biti uvršten u Zbornik konferencije.. Takođe, oni učesnici koji zbog obaveza ne mogu prisustvovati konferenciji mogu da ne izlažu rad koji će takođe biti objavljen u Zborniku, ali uz obaveznu uplatu kotizacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uputstvo autorima:

 

Redakcija konferencije recenzirat će sve prispjele radove. Radovi koji dobiju pozitivnu recenziju bit će objavljeni u Zborniku radova naučne konferencije. Autor rada treba da poštuje sljedeće standarde:

–      Rad treba da bude pisan u sistemu Microsoft Word, nikako u sistemu PDF, zbog tehničkog uređenja publikacije.

–      Obim rada treba da bude do 10 stranica ili 20000 znakova.

–      Rad kucati fontom Times New Roman (TNR), veličina fonta je 12 tačaka, prored 1  poravnanje na obje strane.

–      Ime i prezime autora, naučno ili stručno zvanje, pisati ispod naslova na početku reda. U sljedećem redu pisati instituciju u kojoj autor radi. U fusnoti pisati adresu (e-mail)

–      Naslov rada pisati velikim slovima font 12 tačaka, boldirano i centrirano.

–      Rad treba da ima naslov, apstrakt na srpskom jeziku (ili jedan od jezika bivših republika SFR Jugoslavije) i na engleskom jeziku, ključne riječi, glavni tekst. Stranice bi trebalo numerisati.

–      Sažetak se nalazi na početku rada, prvo na srpskom jeziku, a iza toga na engleskom jeziku (ili obrnuto ukoliko je tekst rada na engleskom jeziku). Sažetak sadrži cilj rada, osnovne rezultate i zaključke. Sažetak treba da bude veličine jednog pasusa do 300 riječi, font TNR, 11 tačaka, italic.

–      Ključne riječi navode se iza sažetka, može ih biti do pet, font TNR, 11, italic.

–      Glavni tekst rada treba da ima dijelove sa podnaslovima (ne bi ih trebalo numerisati). Istraživački rad treba da sadrži uvod sa isticanjem problema, primijenjenu metodu, izlaganje postignutih rezultata, diskusiju, zaključna razmatranja, literaturu.

–      Na kraju rada treba navesti popis upotrebljene literature prilikom izrade rada. Bibliografska jedinica treba da sadrži prezime i ime autora, godinu izdanja, naslov publikacije (kurzivom), mjesto izdanja, ime izdavača. Navođenje poglavlja u knjizi, članka u časopisu i web dokumenta ostvariti prema uobičajenim APA standardima.

–      Pri citiranju treba poštovati APA standarde citiranja.

–      Radovi će biti štampani u crno-bijeloj tehnici i zato su ilustracije u boji suvišne. Slike i tabele treba da budu razumljive, da imaju numeraciju i legende. Suvišno je prezentovati podatke i tabelarno i grafički. Fusnote i skraćenice u radu trebalo bi izbjegavati.

–      Rad treba biti lektorisan.

–      Radovi koji ne budu pripremani prema uputstvu neće biti prihvaćeni.

 

Kontakt osoba:

 

Doc.dr Nebojša Macanović, email: macanovicn@yahoo.mail, tel: +387(0)65 609 929

                        

 

Predsjednik CMZ

Doc.dr Nebojša Macanović

 


2 komentara

 1. zorka kaže:

  Prijavljujem se za ucesce na vasem skupu. Hvala unaprijed!

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s