Početak » Konferencije » USAGLAŠAVANJE PRAVNE REGULATIVE SA PRAVNIM TEKOVINAMA (ACQUIS COMMUNAUTAIRE) EVROPSKE UNIJE“ – Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

USAGLAŠAVANJE PRAVNE REGULATIVE SA PRAVNIM TEKOVINAMA (ACQUIS COMMUNAUTAIRE) EVROPSKE UNIJE“ – Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Povodom obilježavanja I. godišnjice postojanja i rada Istraživačkog centra Banja Luka (Think Tank Banja Luka), Centar organizuje naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem na temi: „Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih“.

Namjera nam je da na jednom mjestu okupimo izlagače, predstavnike akademske zajednice, predstavnike sistema krivičnog pravosuđa, agencija za sprovođenje zakona, vladinog i nevladinog sektora iz cijelog regiona Zapadnog Balkana.

Na konferenciji će se raspravljati o stanju procesa usaglašavanja domaćih pravnih standarda sa acquis-om EU.

Tema naučnog skupa će se odnositi na Pregovaračka poglavlja 23. i 24. u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji. U okviru opšte teme bira se uža tematska oblast po slobodnom izboru. S tim u vezi, predlažemo da naučni radovi pripremljeni za naučni skup budu usmjereni na sljedeće uže tematske oblasti: Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava – fokus na pregovarački proces u sljedećim oblastima: – pravosuđe (jačanje nezavisnosti; nepristrasnost i odgovornost; profesionalnost, kompetentnost i efikasnost),suzbijanje korupcije (pravni i institucionalni okvir, politike i strategije sprečavanja korupcije; prevencija korupcije; represija korupcije), – osnovna prava (zakonski i institucionalni okvir zaštite osnovnih prava; pravo na život; zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja; zatvorski sistem; sloboda misli, savjesti i vjeroispovesti; sloboda izražavanja – uključujući slobodu medija; sloboda okupljanja i udruživanja – uključujući slobodu osnivanja političkih stranaka i pravo na sindikalno udruživanje; položaj ranjivih grupa, osoba sa invaliditetom i princip nediskriminacije; rodna ravnopravnost i prava žena; prava djeteta; procesna jemstva; nacionalne manjine; mjere za borbu protiv rasizma i ksenofobije; zaštita podataka o ličnosti) i – prava građana Evropske unije (uređenje procedure prava glasanja i kandidovanja na izborima za EU parlament; pravo slobodnog kretanja i prebivanja unutar EU; diplomatska i konzularna zaštita). Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbjednost – fokus na sljedeće tematske oblasti: – azil, – migracije, – vize, – policijska saradnja, – spoljne granice i šengenski sistem, – borba protiv organizovanog kriminala, – borba protiv trgovine ljudima, – borba protiv terorizma, – borba protiv droga, – pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima i – carinska saradnja. Rad skupa će biti organizovan u plenumu, kao i kroz paralelne sekcije. Izlagače u plenarnim sesijama će odrediti Naučni odbor konferencije. Radovi: Jedan autor može prijaviti najviše dva rada – jedan kao prvi autor, a drugi kao koautor. Radovi se dostavljaju u elektronskom formatu, prema uputstvu koje čini prilog pozivnog pisma, sa prevodom rezimea na engleski jezik, na e-mail adresu: istrazivackicentarbl@gmail.com Zvanični jezici naučnog skupa i radova su: srpski (latinično i ćirilično pismo) i engleski jezik. Radovi su obima do 30 000 karaktera, s razmacima, A4 formata, pripremljeni prema uputstvu. Po dostavljanju radovi se recenziraju. Nakon pozitivnih recenzija radovi se objavljuju u zborniku radova.

Značajni datumi: Rok za prijavu učešća sa naznakom teme rada: do 20. septembra 2016. godine

Rok za dostavljanje radova: do 20. decembra 2016. godine

Rok za obavještenje o prihvatanju radova: do 31. januara 2017. godine

Rok za uplatu kotizacije za učešće na skupu: do 15. februara 2017. godine Datum održavanja naučnog skupa: 24. i 25. februar 2017. godine

Kotizacija: Autori uvodnih izlaganja, članovi naučnog odbora i članovi udruženja ne plaćaju kotizaciju. Autori i/ili koautori prihvaćenih radova, kao i učesnici bez rada plaćaju kotizaciju u iznosu od 100,00 KM. Kotizacija uključuje učešće u radu naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, kompletan radni materijal skupa, uključujući Zbornik radova i Sertifikat o učešću, posluženje u pauzama održavanja skupa, kao i svečani koktel na zatvaranju skupa.

Uplatu kotizacije izvršiti na žiro račun broj: 5551000027614995 otvoren kod Nova banka ad Banja Luka.

Skeniranu uplatnicu dostaviti na e-mail adresu: istrazivackicentarbl@gmail.com

PREUZMI POZIV: prvi-poziv-za-naucni-skup-2

 

VAŠA DEFENDOLOGIJA