Početak » Klub mladih defendologa » Projekat: Institucije u službi građana » Prava i obeveze kod vršenja inspekcijskog nadzora

Prava i obeveze kod vršenja inspekcijskog nadzora

POSTUPAK INSPEKCIJSKOG NAZORA I IZVRŠENJE

          Postupak inspekcijskog nadzora i postupak izvršenja, regulisani su Zakonom o inspekcijskom nadzoru, koji je stupio na snagu 8.07.2003. godine. Stupanjem na snagu ovog zakona prestao je da važi Zakon o inspekcijskoj kontroli, koji je do tada uredjivao ovu materiju.

Logo časopis

Časopis „Defendologija MNE“

          Nova koncepcija sistema države upravnog, zahtijevala je i promjenu koncepta djelovanja inspekcijskih organa i inspekcijskog nadzora u cjelini. Medjutim, kako su inspekcijski poslovi, u bilo kojoj oblasti, po svojoj suštini, kao što im i sam naziv kaže, poslovi nadzora, kontrole, provjere, sa neizbježnim elementima represije, to ni sam postupak nije mogao da u bitnim elementima u mnogome odstupi od ranijih rješenja.

          INSPEKCIJSKI NADZOR

          Inspekcijski nadzor se, kao i do sada, vrši neposrednim uvidom kod odredjenih institucija, organa i fizičkih lica; te drugih subjekata; i to u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata.

         Inspekcijski nadzor vrši inspektor, kao službenik sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

          U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor treba da postupa u skladu sa propisanim načelima, i to:

 1. Načelo preventivnosti

Ovo je novo pravno načelo, kojim je proklamovano da inspektor obavlja prvenstveno preventivnu funkciju.

 1. Načelo srazmjernosti

Ovo načelo podrazumijeva da inspektor u vršenju nadzora preduzme one mjere i radnje koje su srazmjerne učinjenim nepravilnostima, a kojima se na način povoljan za subjekta nadzora postiže cilj.

 1. Načelo javnosti

 Ovim načelom se ustanovljava da je inspekcijski nadzor javan, a pored toga predvidjena je i obaveza inspekcijskog organa da obavijesti javnost o činjeničnom stanju, kada je u pitanju zaštita života i zdravlja fizičkih lica ili teže narušavanje javnog interesa.

 1. Načelo samostalnosti
 1. Načelo zaštite javnog interesa

 Ovo načelo podrazumijeva da inspektor vrši nadzor u cilju ostvarivanja i zaštite javnog interesa, kao i interesa pravnih i fizičkih lica kada je to u skladu sa javnim interesom.

 1. Načelo istine

 Postupak inspekcijskog nadzora se pokreće i vodi po službenoj dužnosti; a  svako može podnijeti inicijativu za pokretanje postupka.

Sam postupak inspekcijskog nadzora obuhvata:

 1. vršenje kontrole
 2. odlučivanje o pravima i obavezama subjekata nadzora koje ima u postupku
 3. preduzimanje i izvršenje upravnih radnji.

Postupak se vodi u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, posebnim propisima i Zakonom o opštem upravnom postupku. Prije početka inspekcijskog nadzora inspektor je dužan da se legitimiše.

          O vršenju inspekcijskog pregleda inspektor sačinjava zapisnik na licu mjesta.

Zapisnik potpisuju inspektor i subjekat nadzora. Ukoliko subjekat nadzora odbije da potpiše zapisnik, inspektor će konstatovati razloge odbijanja. Subjektu nadzora upućuje se ili dostavlja kopija zapisnika.

U situacijama, kada, zbog obima i složenosti, ili nekih drugih okolnosti, nije moguće sačiniti zapisnik u toku inspekcijskog pregleda, zapisnik se sačinjava u službenim prostorijama, u roku od tri dana.

Izuzetak od obaveze sačinjavanja zapisnika predvidjen je kada su nadjene nepravilnosti otklonjene u toku pregleda. Tada će inspektor sačiniti samo službenu zabilješku.

Ako inspektor u toku inspekcijskog pregleda utvrdi postojanje nepravilnosti ukazaće na to subjektu nadzora i odrediće mu rok da ih otkloni.

U koliko naknadnim pregledom inspektor utvrdi da nepravilnosti nijesu otklonjene, donijeće rješenje da se one otklone.

          Posebni slučajevi vršenja inspekcijskog pregleda:

 • bez pristanka subjekta nadzora
 • kod nepoznatog subjekta nadzora .

U slučajevima kada se odgovorno lice ili fizičko lice, kod koga treba izvršiti pregled, ne zatekne na licu mjesta, inspektor će mu ostaviti poziv da u odredjeno vrijeme bude prisutan radi obavljanja kontrole. Ako ovo lice ne postupi po pozivu, inspektor će izvršiti pregled u prisustvu službenog ili drugog lica.

          Kada inspektor ne može da utvrdi ko je subjekat nadzora u postupku kontrole postupiće kao i u prethodnom slučaju. Ako se u toku pregleda kod nepoznatog subjekta utvrdi da postoje nepravilnosti, inspektor će donijeti rješenje koje će se zakačiti na vidnom mjestu na objektu čime se smatra da je dostava izvršena.

          U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima sljedeće obaveze:

 • razmotri inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora i o tome obavijesti podnosioca inicijative;
 • obavijesti odgovorno lice subjekta nadzora o početku obavljanja inspekcijskog pregleda, osim ako smatra da bi obavještenje umanjilo efikasnost inspekcijskog nadzora;
 • legitimiše se subjektu nadzora, odnosno odgovornom ili drugom ovlašćenom licu;
 • ukaže subjektu nadzora na prava koja može koristiti u postupku inspekcijskog nadzora;
 • o izvršenom inspekcijskom pregledu sačini zapisnik;
 • vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima, kao i druge propisane evidencije;
 • čuva državnu, službenu, poslovnu ili drugu tajnu;
 • postupa zakonito, blagovremeno i u skladu sa etičkim kodeksom državnih službenika.

Ovlašćenja inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora:

 • pregleda objekat i prostorije, zemljište, opremu i uredjaje, sredstva rada i druge predmete, proizvode koji se stavljaju u promet, robu u prometu, vršenje prometa robe i pružanje usluga, poslovne knjige, evidencije i registre, ugovore, javne isprave i drugu poslovnu dokumentaciju;
 • utvrdjuje identitet subjekta nadzora i drugih lica;
 • uzima izjave od subjekta nadzora i drugih lica;
 • uzima uzorke koji su potrebni za utvrdjivanje činjeničnog stanja;
 • naredi preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi obezbjedjenja vršenja nadzora;
 • privremeno oduzme dokumentaciju, predmete i druge stvari koje su neophodne radi utvrdjivanja činjeničnog stanja;
 • zabrani vršenje odredjenih radnji;
 • obezbijedi izvršenje naloženih mjera;
 • preduzima i druge propisane mjere kojima se obezbjedjuje vršenje inspekcijskog nadzora.

          Obaveze i ovlašćenja inspektora u otklanjanju nepravilnosti:

 • ukaže na utvrdjene nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje;
 • naredi preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji u roku koji odredi;
 • privremeno zabrani vršenje djelatnosti i drugih radnji;
 • privremeno oduzme predmete ili sredstva kojima je učinjeno neko kažnjivo djelo, do okončanja tih postupaka;
 • izrekne novčane kazne, u skladu sa zakonom i drugim propisom;
 • podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;
 • podnese krivičnu ili drugu odgovarajuću prijavu;
 • vrši druga ovlašćenja i obaveze u skladu sa zakonom.

          Upravne mjere i radnje.

          Kada se u postupku inspekcijskog nadzora ocijeni da je povrijedjen zakon ili drugi propis, ili da se ne poštuju propisani standardi ili normativi, inspektor je obavezan da preduzme neku od sljedećih upravnih mjera ili radnji:

 • naredi otvaranje, odnosno zatvaranje objekta ili prostorije;
 • naredi obustavu gradnje, odnosno izvodjenja radova;
 • naredi rušenje, uklanjanje bespravno započetog ili podignutog objekta i uklanjanje stvari sa odredjenog prostora;
 • naredi povlačenje robe iz prometa, odnosno stavljanje robe u promet;
 • naredi oduzimanje ili uništenje stvari, roba i drugih proizvoda, kao i životinja;
 • zabrani korišćenje prostora, sredstava rada, opreme, pogona, uredjaja, poslovnih i drugih objekata, prevoznih i drugih sredstava;
 • zabrani raspolaganje novčanim sredstvima sa poslovnog računa;
 • zabrani proizvodnju, upotrebu u promet robe ili pružanje usluga;
 • zabrani kretanje lica na odredjenom prostoru, kada postoji opasnost ugrožavanja života i zdravlja fizičkih lica;
 • zabrani vršenje bilo koje radnje kojom se ugrožava životna sredina, imovina, ili se dovodi u opasnost život ili zdravlje fizičkih lica;
 • do odluke nadležnog organa, oduzme predmete, opremu, sredstva rada i druga sredstva kojima je učinjeno neko kažnjivo djelo;
 • oduzme ostvarenu imovinsku korist, do odluke nadležnog organa;
 • naredi i preduzme druge mjere kojima se obezbjedjuje otklanjanje utvrdjenih nepravilnosti, u skladu sa posebnim propisima.

Navedene mjere i radnje traju dok se ne otklone nepravilnosti, odnosno dok traju okolnosti zbog kojih su izrečene.

          Prava i obaveze subjekta nadzora:

 • obavezan je da postupi po predlogu, odnosno naredbi inspektora;
 • obavezan je da inspektoru omogući nesmetano vršenje inspekcijskog nadzora, da daje obavještenja i stavlja na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje nadzora;
 • obavezan je da inspektoru obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvrdjivanje činjeničnog stanja;
 • obavezan je da na zahtjev ili naredbu inspektora, dostavi ili pripremi tačne i potpune podatke, dokumentaciju ili druge materijale koji su potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora, u roku koji mu se odredi;
 • ima pravo da da izjavu na zapisnik i primjedbe na zakonitost postupka nadzora, ponašanje inspektora ili tačnost utvrdjenog činjeničnog stanja;
 • ima pravo da odbije potpisivanje zapisnika, ako se ne slaže sa činjenicama koje su navedene u zapisniku, ili ako mu je uskraćeno pravo da stavi primjedbe.

 

          Zaključak i rješenja

U postupku inspekcijskog nadzora inspektor donosi zaključke i rješenja.

          Zaključkom se odlučuje o pitanjima postupka koja se pojave u toku inspekcijskog pregleda.

          Zaključak u pismenoj formi izdaje se samo u slučajevima kada je na isti dozvoljena posebna žalba.

          Nakon inspekcijskog pregleda, inspektor donosi rješenje o mjerama, radnjama i rokovima za otklanjanje nepravilnosti.

          Izuzetno, inspektor može upravne mjere i radnje narediti i usmenim rješenjem na zapisnik, kada ocijeni da se na taj način otklanja neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi, imovinu veće vrijednosti, ili kada je u pitanju zaštita drugog  javnog interesa.

       U ovom slučaju inspektor je dužan da u roku od tri dana od dana izricanja usmenog rješenja, donese pisano rješenje.

          Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana dostave pisanog rješenja.

O žalbi odlučuje ministarstvo, odnosno starješina organa uprave.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

IZVRŠENJE

          U slučajevima kada subjekat nadzora ne izvrši dobrovoljno radnje koje su mu naložene rješenjem pristupiće se administrativnom izvršenju rješenja. Inspektor će prethodno obavijestiti subjekte nadzora o vremenu i načinu izvršenja.

Administrativno izvršenje može se sprovesti na jedan od sljedećih načina:

 1. preko drugih lica
 2. novčanom kaznom
 3. neposrednom prinudom

Koji će način izvršenja biti primijenjen odrediće inspektor u svakom konkretnom slučaju.

          Preko drugih lica lica

Izvršenje preko drugih lica može se primijeniti kada se naredjena mjera sastoji u izvršenju odredjene radnje koju može izvršiti i neko drugo lice, a ne samo subjekat nadzora. Ovo izvršenje sprovodi se o trošku subjekta nadzora.

          Novčanom kaznom

          Izvršenje putem novčane kazne predvidjeno je za situacije kada je subjektu nadzora naredjena mjera da nešto čini ili trpi činjenje, a to se ne može izvršiti preko drugih lica ili neposrednom prinudom. Tada će inspektor subjekta nadzora kazniti novčanom kaznom, i to: pravno lice kaznom u iznosu  od 500 – 5.000 eura, a fizičko lice kaznom od 50 – 500 eura. Ova kazna izriče se zaključkom i može se izricati sve dok se obaveza ne izvrši.

          Neposrednom prinudom

          Izvršenje neposrednom prinudom sprovodi se samo onda kada se isto ne može obezbijediti preko drugih lica ili novčanom kazno         

Za inspekcijske službe čiji poslovi nijesu regulisani posebnim zakonom, djelokrug rada propisan je zakonima koji uredjuju oblast za koju su te inspekcije formirane (npr.poljoprivredna, šumarska, zdravstvena, veterinarska).